ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Η Εταιρία ΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο LEFKAS TRANSFER, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012, με στόχο να εκμηδενίσει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς, που προκαλούνται από τροχαία συμβάντα. Για να επιτύχει τα παραπάνω, η Εταιρία επιδιώκει:

 • μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με το τι μπορεί να επιτύχει με απλή εφαρμογή της νομοθεσίας,
 • την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου που επηρεάζει σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Το Σύστημα της Εταιρίας καλύπτει την Μεταφορά επιβατών με TAXI, VAN, MINI BUSES και λεωφορεία. Τουριστικές επιχειρήσεις και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία επιδιώκει:

 • την ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους.
 • τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος και της λειτουργίας της Επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
  • Καθορισμός και ανασκόπηση των στόχων οδικής ασφάλειας,
  • Ανασκόπηση Διοίκησης,
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις,
  • Διορθωτικές Ενέργειες,
  • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία.

Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία:

 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Προσπαθεί να προσφέρει στους πελάτες της περισσότερα από όσα περιμένουν.
 • Διατηρεί μία μόνιμη επαφή με τον πελάτη και πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων.
 • Παρακολουθεί διαρκώς όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των πελατών της αλλά και τις ανάγκες που πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον.
 • Ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στον τομέα ευθύνης τους και να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών της, τους εκπαιδεύει και τους επιμορφώνει διαρκώς
 • Θεωρεί όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή κάθε καλόπιστη κριτική των συνεργατών και πελατών της που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Εταιρίας.

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διοίκηση

Λίτου Ελισάβετ

Λευκάδα, 01.03.2022 

(Έκδοση: 1)

Κατεβάστε το pdf.

Τηλέφωνα

Ελισάβετ 6975 851 038
Γιάννης 6944 513 091

Offices Working hours

Lefkas Port: 09:00-13:00 Sunday close
Lefkas Marina: 06:00-23:00 all days
Lefkas Taxi: 06:00-23:00 all days
Lefkas Transfer: 06:00-23:00 all days
Preveza Airport: 06:00-23:00 all days